PRODUCT CATEGORY

UF Capsule
ไส้กรองน้ำ UF Capsule ความละเอียด 0.01 ไมครอน สามารถดักจับเชื้อจุลินทรีย์ และแบค ...
RO Membrane 75 GP
ไส้กรองน้ำ RO Membrane 75 GP มีความละเอียดสูงสุดที่ 0.0001 ไมครอน มีประสิทธิภาพใ ...
Sediment Carbon 2 in 1
ไส้กรองน้ำ Sediment- Carbon 2 in 1 ขั้นตอนที่ 1 Sediment ทำหน้าที่ดักฝ ...
Pre Carbon u type
ไส้กรองน้ำคาร์บอนอัดแท่งขั้นต้น ทำหน้าที่กำจัดกลิ่น สี คลอรีนดูดซึมสิ่งสกปรกและส ...
Post Carbon u type
ไส้กรองน้ำคาร์บอนอัดแท่งขั้นที่สอง ทำหน้าที่กำจัดกลิ่น สี ดักจับและดูดซับสิ่งสกป ...
UF Filtration (0.01 ไมครอน)
ไส้กรองน้ำ UF Filtration ความละเอียด 0.01 ไมครอน ทำหน้าที่กรองสารเคมี เชื้อจุลิน ...