PRODUCT CATEGORY

Ion Exchange

ไส้กรองน้ำเรซิ่น Ion Exchange

  • ไส้กรองน้ำเรซิ่น แคปซูล (Ion Exchange) ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนประจุในน้ำ
  • ลดปริมาณสารละลาย ลดความกระด้างและหินปูนน้ำ
  • อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 3,000 ลิตร

 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของใส้กรอง อุปกรณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

RELATED PRODUCT